Juristisches Internetprojekt Saarbrücken

Juristisches Internetprojekt Saarbrücken
www.jura.uni-sb.de

 

HAKKIMIZDA

Tarihi tam hatýrlanmamakla beraber herþey, 1993 Eylül’ünden önce baþladý. Fakat bilinen þu ki, bu proje baþlangýçta bir öðrenci giriþimi idi. Ýletiþim Bilimlerinde öðrenci olan Achim Voermanek enformasyon hukuku alanýnda Prof.Dr. Herberger’in yanýnda o zamanlar Online-proje çalýþmasý hazýrlamaktaydý. Çalýþmanýn ismi: “Ýnternette Hukuki Enformasyon Projesi- Prof. Herberger”.

 

Bununla ilgili olarak Achim Voermanek’in yazýsý olan JurPC 1993 S. 2286-2292’deki “Ýnternet ve Gopher”de ayrýntýlar bulunabilir (JurPC Internet-Faximile-Archiv’de http://www.makrolog.de/jurpc.nsf B üzerinden ulaþýlabilir). Ayrýca þu adrese de bakýlabilir: http://www.jurpc.de/aufsatz/19990150.htm).

 

O zamanlar “World Wibe Web”, bugünkü hukuki enformasyon sistemi henüz geliþmemiþti ve enformasyon sistemi “Gopher” olarak adlandýrýlýyordu. O zaman henüz hukuk fakültesinin kendi Gopher-Serveri olmadýðý için proje, felsefe fakültesinin Gopher-Serveri üzerinden misafir olarak ve tamamen bir öðrenci giriþimi olarak “Ýnternet Projesi” adý altýnda yapýlýyordu. Fakat bu proje kendi türünde Almanya’nýn ilk projesi idi.

 

Öðrencilerin sabýrlý ikna çalýþmalarý projenin ilk adýmý oldu; profesörler de buna karþý çýkmadýlar. Biliþimci olan Alexander Sigel, öðrencilerin felsefe fakültesi projesinden hareketle 1993’ün yýlbaþýsýnda Saarbrücken Üniversitesi’ne ilk www-Serverini kurdu (http://www.phil.uni-sb.de). Ýlk hazýrlayýcýsý, bu projenin üyesi ve de hukuk öðrencisi olan Mischa Dippelhofer’in Prof. Herberger’le anlaþmasý ile 3 Ocak 1994’den itibaren bu server üzerinden ilk kez www-Almanya hukuki enformasyonu yayýnlanmaya baþladý. Baþlýk “Ýnternette Hukuki Enformasyon” idi.

 

Bu taslak, 1994’ün Þubat’ýnda Prof. Herberger, Prof. Rüssmann ve ilgili bir kaç öðrenci ile ilk oturumda tanýtýldý. Orada bulunanlarý bu dünya çapýnda temsil edilme imkaný heyecanlandýrdý; özel ve tamamen hukukçulara ait bir www-sayfasýnýn açýlmasýna ve içeriðinin her hafta yenilenmesine karar verildi. Bu oturum, hukuki internet projesinin “doðum günü” olarak kabul edilebilir.

 

Takip eden haftalarda Prof. Herberger, üzerine Alexander Sigel ve Peter Franke tarafýndan felsefe fakültesi internet projesinden linux ve www-server kurulan bir PC’yi (486 iþlemci ve 16 Ram!) temin etti (Alexander Sigel onu ‘Jurix’ olarak adlandýrmýþtý). Serverin içeriði hazýrlanmýþtý bile. Ýlk web-hazýrlayýcýsý Mischa Dippelhofer, ilk yöneticisi linux uzmaný Wolfgang Larisch’ti. Bu proje, Almanya’nýn ilk hukuki www-serveri idi.

 

Sonralarý Redaksiyon olarak adlandýrýlan proje oturumlarý, düzenli olarak her hafta yapýldý, hatta dönem tatillerinde bile. Sadece yýlbaþý gibi kutlama/bayram günlerinde bu oturumlara ara verilmektedir.

 

Wolfgang Larisch’in yanýnda Server’in sorumluluðunu 1995 yýlýndan baþlayarak Florian La Roche üstlendi (o zamandan beri de server, Florian Roche’nin kurmuþ olduðu Linux Distrubution Jurix altýnda problemsiz çalýþtý).

 

Ýlk web-hazýrlayýcýsýný, bayan web-hazýrlayýcýlarý takip etti: Nicola Matheus 1996’nýn, Irýs Speiser ise 1999 yýlýnýn sonuna kadar görevde bulundu. Þimdi ise Sonja Hampel bu görevi yürütmektedir.

 

Projenin baþlamasýndan sonra yavaþ yavaþ geliþti ve sýnýrlarý aþmaya baþladý. Ýlk önce Saarbrücken’e yakýn olan Fransa’dan baþladý. Rido Wenning’in (þimdi w3-konsorsiyumunda hukuk müþaviri) yönetimi altýnda ve fransýz web-hazýrlayýcýlarý ile sýký bir iþbirliði içinde fransýzca bölümü kuruldu. 1997 yýlýnda Saarbrücken’de bir konferans yapýldý ve “Saarbrücken Deklerasyonu” açýklandý. (Deklerasyon için bkz. http://www.jura.uni.sb.de/france/conf/ ve http://juripole.u-nancy.fr/decleration.html).

 

Fransýzca bölümünü, ingilizce bölüm takip etti ve David Thorneleo tarafýndan kuruldu. Kendisi bugün de bizim Londra’da projemizin muhabir üyeliðini yapmaktadýr.

 

Bu yolda proje uluslararasý bir dinamik kazandý. Bugün japonca bölümü (Sayýn Kobashi), ispanyolca bölümü (Bayan Tofinho), korece bölümü (Sayýn Liao) ve rusça bölümü (Bayan Mouchtchinna) bulunan projeye son olarak Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi’nden Rechtsinformatik Enstitüsü’ne misafir araþtýrmacý olarak gelen Dr. Tekin MEMÝÞ tarafýndan Türkçe Bölümü eklendi. Türkçe Bölümünün web hazýrlayýcýlýðýný ise Sayýn Werner HÜBNER yapmaktadýr. Yakýn zamanda projenin baþka dillerde de hazýrlanmasý ümit edilmektedir.

 

Ýnternetin uluslararasý niteliði, artýk ulusal projelerin aþýlmasýný, uluslararasý iþbirliklerini gerektirmektedir.

 

Saarbrücken Hukuki Ýnternet Projesi Redaksiyon Ekibi (JIPS).